VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 32 | Thi-thiên 33 | Thi-thiên 34 | Châm-ngôn

Thi-thiên 33:8-9

33 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va; Các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài. 9 Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn