VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 33 | Thi-thiên 34 | Thi-thiên 35 | Châm-ngôn

Thi-thiên 34:18

34 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn