VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 33 | Thi-thiên 34 | Thi-thiên 35 | Châm-ngôn

Thi-thiên 34:8

34 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn