VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 36 | Thi-thiên 37 | Thi-thiên 38 | Châm-ngôn

Thi-thiên 37:5

37 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn