VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 38 | Thi-thiên 39 | Thi-thiên 40 | Châm-ngôn

Thi-thiên 39:4

39 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào; Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn