VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 45 | Thi-thiên 46 | Thi-thiên 47 | Châm-ngôn

Thi-thiên 46:8-11

46 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va, Sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào! 9 Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, Bẻ gảy các cung, chặt các giáo ra từng miếng, Và đốt xe nơi lửa. 10 Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. 11 Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp, là nơi nương náu của chúng tôi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn