VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 45 | Thánh Thi 46 | Thánh Thi 47 | Châm Ngôn

Thánh Thi 46

46 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thơ Con Cháu Cô-rê Làm Theo Điệu A-la-mốt Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực chúng ta. Ngài sẵn sàng giúp đỡ lúc gian truân. 2 Vì vậy, chúng ta sẽ không sợ dù quả đất biến đổi, Núi đồi rung chuyển và đổ xuống lòng biển. 3 Dù đại dương gầm thét và sôi bọt, Dù núi đồi lay chuyển và náo động. Sê-la 4 Có một con sông, các dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, Là nơi ngự thánh của Đấng Chí Cao. 5 Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, thành sẽ không bị lay chuyển. Vừa hừng đông Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ thành. 6 Các nước náo động, các vương quốc ngả nghiêng. Đức Chúa Trời lên tiếng, quả đất liền tan chảy. 7 CHÚA Vạn Quân ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời của Gia-cốp là thành lũy chúng ta. Sê-la 8 Hãy đến xem các công việc của CHÚA, Đấng làm cho đất hoang tàn. 9 Ngài dẹp yên chiến tranh đến tận cùng trái đất. Ngài bẻ gẫy cung, đập nát giáo Và đốt xe trong lửa. 10 Hãy yên lặng và biết rằng chính Ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tán dương giữa các nước Và được tôn cao trên đất. 11 CHÚA Vạn Quân ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời của Gia-cốp là thành lũy của chúng ta. Sê-la

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn