VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 47 | Thi-thiên 48 | Thi-thiên 49 | Châm-ngôn

Thi-thiên 48:14

48 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Vì Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng; Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn