VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 49 | Thi-thiên 50 | Thi-thiên 51 | Châm-ngôn

Thi-thiên 50:12

50 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi hay; Vì thế gian và muôn vật ở trong, đều thuộc về ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn