VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 49 | Thi-thiên 50 | Thi-thiên 51 | Châm-ngôn

Thi-thiên 50:14

50 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, Và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí cao;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn