VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 52 | Thi-thiên 53 | Thi-thiên 54 | Châm-ngôn

Thi-thiên 53:3

53 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế; Chẳng có ai làm điều lành, Dầu một người cũng không.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn