VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 65 | Thi-thiên 66 | Thi-thiên 67 | Châm-ngôn

Thi-thiên 66:7

66 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Ngài dùng quyền năng Ngài mà cai trị đời đời; Mắt Ngài xem xét các nước: Những kẻ phản nghịch chớ tự-cao.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn