VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 65 | Thánh Thi 66 | Thánh Thi 67 | Châm Ngôn

Thánh Thi 66

66 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho Đức Chúa Trời. 2 Hãy ca ngợi sự vinh quang của danh Ngài, Hãy hát lên lời ca ngợi tôn vinh Ngài. 3 Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: công việc của Ngài thật đáng sợ thay. Vì quyền năng vĩ đại của Ngài, Các kẻ thù đều quy phục Ngài. 4 Cả trái đất thờ phượng Ngài, Ca ngợi Ngài; Họ ca ngợi danh Ngài. Sê-la 5 Hãy đến, xem các công việc của Đức Chúa Trời, Công việc của Ngài giữa loài người thật đáng sợ thay. 6 Ngài biến biển thành đất khô, Người ta đi bộ vượt qua sông. Vì thế, hãy vui mừng trong Ngài. 7 Ngài cai trị đời đời bằng quyền năng mình, Mắt Ngài xem xét các nước. Hỡi những kẻ phản nghịch, chớ tự cao. Sê-la 8 Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta, Hãy làm cho tiếng ca ngợi Ngài vang dội. 9 Ngài đã bảo tồn mạng sống chúng ta, Không để chân chúng ta trượt ngã. 10 Vì, lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã thử chúng tôi, Ngài đã luyện chúng tôi như luyện bạc. 11 Ngài đã đem chúng tôi vào bẫy lưới, Chất gánh nặng trên lưng chúng tôi. 12 Ngài để người ta cỡi trên đầu chúng tôi, Chúng tôi phải băng qua lửa, qua nước. Nhưng Ngài đã đem chúng tôi đến chỗ thịnh vượng. 13 Tôi sẽ đem tế lễ thiêu vào nhà Ngài, Giữ trọn lời hứa nguyện tôi với Ngài. 14 Lời hứa nguyện môi tôi đã hứa và mừng Miệng tôi đã nói lúc gian nguy. 15 Tôi sẽ dâng con sinh tế mập làm tế lễ thiêu Cùng với tế lễ thiêu chiên đực có mùi thơm lên Ngài. Tôi sẽ dâng tế lễ những bò đực và dê đực. Sê-la 16 Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, Hãy đến và nghe. Tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. 17 Miệng tôi kêu cầu Ngài Và lưỡi tôi tôn cao Ngài. 18 Nếu tôi giữ điều ác trong lòng, Ắt Chúa đã chẳng nghe tôi. 19 Thật vậy, Đức Chúa Trời đã nghe, Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. 20 Chúc tụng Đức Chúa Trời, Vì Ngài không khước từ lời cầu nguyện của tôi, Cũng không từ bỏ tình yêu thương Ngài đối với tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn