VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 66 | Thánh Thi 67 | Thánh Thi 68 | Châm Ngôn

Thánh Thi 67

67 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót chúng tôi, Xin ban phước cho chúng tôi và soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Sê-la 2 Để đường lối Ngài được thông biết trên đất, Và sự cứu rỗi Ngài được thông hiểu trên khắp các quốc gia. 3 Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài, Nguyện muôn dân ca ngợi Ngài. 4 Hỡi các nước, hãy vui mừng và ca hát, Vì Ngài phán xét công bình các dân Và hướng dẫn các nước trên đất. 5 Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài, Nguyện muôn dân ca ngợi Ngài. 6 Nguyện đất sinh sản hoa mầu, Nguyện Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi ban phước cho chúng tôi. 7 Lạy Đức Chúa Trời, xin ban phước cho chúng tôi, Nguyện các dân trên khắp trái đất hãy kính sợ Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn