VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 66 | Thi-thiên 67 | Thi-thiên 68 | Châm-ngôn

Thi-thiên 67:1-2

67 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. 2 Để đường lối Chúa được biết trên đất, Và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn