VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 67 | Thi-thiên 68 | Thi-thiên 69 | Châm-ngôn

Thi-thiên 68:34

68 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

34 Hãy tôn quyền năng cho Đức Chúa Trời: Sự oai nghiêm Ngài ở trên Y-sơ-ra-ên, và quyền năng Ngài ở trong các mây.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn