VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 81 | Thi-thiên 82 | Thi-thiên 83 | Châm-ngôn

Thi-thiên 82

82 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời; Ngài đoán xét giữa các thần. 2 Các ngươi sẽ đoán xét chẳng công bình, Và tây vị kẻ ác cho đến chừng nào? 3 Hãy đoán xét kẻ khốn cùng và người mồ côi; Hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngặt. 4 Khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiếu thốn, Giải họ khỏi tay kẻ ác. 5 Chúng nó không biết chi, cũng chẳng hiểu chi; Chúng nó đi qua đi lại trong sự tối tăm: Các nền trái đất đều rúng động. 6 Ta đã nói: Các ngươi là thần, Hết thảy đều là con trai của Đấng Chí cao. 7 Dầu vậy, các ngươi sẽ chết như loài người, sa ngã như một quan trưởng. 8 Hỡi Đức Chúa Trời, hãy chỗi dậy, đoán xét thế gian; Vì Chúa sẽ được muôn dân làm cơ nghiệp.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn