VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 83 | Thi-thiên 84 | Thi-thiên 85 | Châm-ngôn

Thi-thiên 84:4,7

84 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. 7 Họ đi tới, sức lực lần lần thêm; Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn