VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 84 | Thi-thiên 85 | Thi-thiên 86 | Châm-ngôn

Thi-thiên 85:8-13

85 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: Vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự, và cho người thánh của Ngài. Nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa. 9 Sự cứu rỗi của Ngài thật ở gần những kẻ kính sợ Ngài, hầu cho sự vinh hiển được ở trong xứ chúng ta. 10 Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau; Sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. 11 Sự chân thật nứt mộng từ dưới đất; Sự công bình từ trên trời ngó xuống. 12 Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, Xứ chúng ta sẽ sanh sản hoa lợi nó. 13 Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, Làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn