VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 89 | Thi-thiên 90 | Thi-thiên 91 | Châm-ngôn

Thi-thiên 90:12

90 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn