VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 89 | Thi-thiên 90 | Thi-thiên 91 | Châm-ngôn

Thi-thiên 90:2

90 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn