VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 89 | Thi-thiên 90 | Thi-thiên 91 | Châm-ngôn

Thi-thiên 90:4

90 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Vì một ngàn năm trước mắt Chúa Khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, Giống như một canh của đêm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn