VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 90 | Thi-thiên 91 | Thi-thiên 92 | Châm-ngôn

Thi-thiên 91:11

91 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn