VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 91 | Thi-thiên 92 | Thi-thiên 93 | Châm-ngôn

Thi-thiên 92:1-9

92 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi Đấng Chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va, Và ca tụng danh của Ngài; 2 Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài, 3 Trên nhạc khí mười dây và trên đàn cầm, Họa thinh với đàn sắt. 4 Vì, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho tôi vui vẻ bởi công việc Ngài; Tôi sẽ mừng rỡ về các việc tay Ngài làm. 5 Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài lớn biết bao! Tư tưởng Ngài rất sâu sắc: 6 Người u mê không biết được, Kẻ ngu dại cũng chẳng hiểu đến. 7 Khi người dữ mọc lên như cỏ, Và những kẻ làm ác được hưng thạnh, Ấy để chúng nó bị diệt đời đời. 8 Nhưng, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài được tôn cao mãi mãi. 9 Vì, hỡi Đức Giê-hô-va, kìa, kẻ thù nghịch Ngài, Kìa, kẻ thù nghịch Ngài sẽ hư mất; Hết thảy kẻ làm ác đều sẽ bị tản lạc.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn