VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 92 | Thi-thiên 93 | Thi-thiên 94 | Châm-ngôn

Thi-thiên 93:5

93 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Hỡi Đức Giê-hô-va, các chứng cớ Ngài rất là chắc chắn: Sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đến đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn