VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 96 | Thi-thiên 97 | Thi-thiên 98 | Châm-ngôn

Thi-thiên 97:11

97 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Ánh sáng được bủa ra cho người công bình, Và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn