VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 96 | Thi-thiên 97 | Thi-thiên 98 | Châm-ngôn

Thi-thiên 97:12

97 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn