VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 97 | Thi-thiên 98 | Thi-thiên 99 | Châm-ngôn

Thi-thiên 98:1

98 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới; Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng: Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn