VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 98 | Thi-thiên 99 | Thi-thiên 100 | Châm-ngôn

Thi-thiên 99:9

99 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Và thờ lạy trên núi thánh Ngài; Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn