VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 98 | Thánh Thi 99 | Thánh Thi 100 | Châm Ngôn

Thánh Thi 99

99 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA cai trị, Muôn dân hãy run sợ; Ngài ngự trên các Chê-ru-bim, Trái đất rung chuyển. 2 CHÚA tại Si-ôn thật vĩ đại; Ngài được tôn cao trên tất cả mọi dân tộc. 3 Nguyện chúng nó ca tụng danh vĩ đại và đáng sợ của Ngài; Ngài là thánh. 4 Vị vua thật quyền năng, Ngài yêu chuộng công bình, Thiết lập sự bình đẳng;Ngài thi hành công bình Và công chính trong Gia-cốp. 5 Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta; Hãy thờ phượng dưới bệ chân Ngài. Ngài là thánh. 6 Môi-se và A-rôn là các thầy trong số những thầy tế lễ của Ngài; Sa-mu-ên là một người trong số những người cầu khẩn danh Ngài; Họ cầu khẩn CHÚA Và Ngài đáp lời họ. 7 Từ trong cột mây Ngài phán với họ; Ngài ban cho họ luật lệ cùng qui luật và họ gìn giữ chúng. 8 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi, Chính Ngài đã đáp lời họ. Ngài là Đức Chúa Trời tha thứ cho họ, Nhưng Ngài cũng báo trả những hành vi sai trái của họ. 9 Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời-chúng ta; Hãy thờ phượng tại núi thánh Ngài Vì CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta là thánh.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn