VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 15 | Châm-ngôn 16 | Châm-ngôn 17 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 16:31-33

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Tóc bạc là mão triều thiên vinh hiển, Miễn là thấy ở trong đường công bình. 32 Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. 33 Người ta bẻ thăm trong vạt áo; Song sự nhất định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn