VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 15 | Châm-ngôn 16 | Châm-ngôn 17 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 16:9

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn