VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 1 | Châm-ngôn 2 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 1:15-19

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Hỡi con, đừng đi đường cùng chúng nó; Hãy cấm giữ chân con, chớ vào lối của họ; 16 Vì chân chúng nó chạy đến sự ác, Lật đật làm đổ huyết ra. 17 Vì giăng lưới ra trước mặt các loài có cánh Lấy làm luống công thay; 18 Chính những người ấy thật phục mưu làm đổ huyết mình ra, Và núp rình hại mạng sống mình. 19 Đó là đường của những kẻ tham lợi bất nghĩa; Lợi như thể đoạt lấy mạng sống của kẻ được nó.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn