VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 1 | Châm-ngôn 2 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 1:7

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn