VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 20 | Châm-ngôn 21 | Châm-ngôn 22 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 21:3

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Làm theo sự công bình và ngay thẳng Được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn