VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 22 | Châm-ngôn 23 | Châm-ngôn 24 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 23:20

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Chớ đồng bọn cùng những bợm rượu, Hoặc với những kẻ láu ăn;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn