VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 28 | Châm-ngôn 29 | Châm-ngôn 30 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 29:26

29 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Nhiều kẻ cầu ơn vua; Song sự lý đoán của người nào do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn