VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 2 | Châm-ngôn 3 | Châm-ngôn 4 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 3:19

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất; Nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các từng trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn