VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 2 | Châm-ngôn 3 | Châm-ngôn 4 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 3:26

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn