VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 2 | Châm-ngôn 3 | Châm-ngôn 4 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 3:9

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn