VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 7 | Châm-ngôn 8 | Châm-ngôn 9 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 8:14-18

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta; Ta là sự thông sáng; năng lực vốn thuộc về ta. 15 Nhờ ta, các vua cai trị, Và những quan trưởng định sự công bình. 16 Nhờ ta, các quan trưởng, người tước vị, Và các quan xét thế gian đều quản hạt. 17 Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. 18 Sự giàu có, sự tôn trọng, Của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi ta.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn