VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thánh Thi | Châm Ngôn 7 | Châm Ngôn 8 | Châm Ngôn 9 | Giáo Huấn

Châm Ngôn 8

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sự khôn ngoan đã chẳng kêu gọi? Sự sáng suốt đã chẳng lên tiếng sao? 2 Sự khôn ngoan đứng trên các đỉnh cao, Bên cạnh đường; ở các ngã tư; 3 Ở gần cổng; trước cửa thành; Nơi lối vào; nó kêu to: 4 "Hỡi loài người, ta kêu gọi các người; Lời kêu gọi của ta cho nhân loại. 5 Hỡi người đơn sơ, hãy hiểu sự khôn khéo; Hỡi kẻ ngu dại, hãy hiểu biết sáng suốt. 6 Hãy nghe, vì ta sẽ nói điều cao quý; Mở môi miệng phán điều ngay thẳng. 7 Vì miệng ta nói lên chân lý, Môi ta ghê tởm điều gian ác. 8 Tất cả những lời từ miệng ta đều công chính; Không có gì xuyên tạc hay gian tà trong ấy. 9 Tất cả đều rõ ràng cho người hiểu biết, Và đúng đắn cho người tìm thấy tri thức. 10 Hãy nhận lấy lời giáo huấn của ta thay vì bạc, Và sự tri thức hơn là vàng ròng. 11 Vì sự khôn ngoan quí hơn hồng ngọc; Tất cả mọi vật con ao ước đều không thể sánh được. 12 Ta, sự khôn ngoan sống với sự khôn khéo; Ta sở hữu tri thức và sự suy xét. 13 Kính sợ CHÚA là ghét điều ác; Ta ghét kiêu ngạo, tự cao, Đường lối ác và miệng gian tà. 14 Sự cố vấn và khôn ngoan thuộc về ta; Ta có sự hiểu biết và sức mạnh. 15 Nhờ ta các vua trị vì, Và những người lãnh đạo ban hành các luật công bình. 16 Nhờ ta các hoàng tử cai trị, Và các nhà quí phái, tất cả đều xét xử công minh. 17 Ta yêu những người yêu mến ta Và những ai tìm kiếm ta sẽ tìm được. 18 Giàu có và vinh dự; Tài sản bền vững và thịnh vượng đều thuộc về ta. 19 Hoa quả của ta tốt hơn vàng, ngay cả vàng ròng; Hoa lợi từ ta quí hơn cả bạc nguyên chất. 20 Ta đi trên con đường công chính; Ở giữa các lối công bình; 21 Để ban cho những người yêu mến ta của cải Và đổ đầy kho tàng của họ. 22 CHÚA tạo nên ta đầu tiên trong đường lối Ngài; Trước hơn các công việc thái cổ của Ngài. 23 Ta đã được lập nên từ đời đời; Từ thuở ban đầu, trước khi bắt đầu quả đất. 24 Ta đã được sinh ra khi chưa có các vực sâu, Chưa có các nguồn nước dồi dào. 25 Trước khi các núi, trước khi các đồi ổn định ta đã được sinh ra. 26 Trước khi CHÚA tạo nên quả đất, cánh đồng Và bụi đất đầu tiên. 27 Khi Ngài lập các tầng trời, Lúc Ngài định các vòm trên mặt các vực sâu, ta đã ở đó; 28 Khi Ngài làm cho các bầu trời trên cao, Các nguồn vực sâu vững chắc; 29 Khi Ngài định giới hạn cho biển cả Để nước không vượt qua các mạng lệnh của Ngài; Khi Ngài lập các nền cho quả đất; 30 Ta đã ở bên cạnh Ngài như người thợ cả; Hằng ngày ta là niềm vui của Ngài; Luôn luôn vui mừng trước mặt Ngài; 31 Vui vẻ trong thế gian của Ngài Và thích thú với nhân loại. 32 Giờ đây, hỡi các con ta, hãy nghe ta; Phước cho người nào gìn giữ đường lối ta. 33 Hãy nghe lời giáo huấn và hãy khôn ngoan; Chớ sao lãng. 34 Phước cho người nào nghe ta; Hằng ngày canh chừng ở cổng ta; Chờ đợi bên cửa ta. 35 Vì ai tìm được ta, tìm được sự sống Và nhận ơn lành từ CHÚA. 36 Nhưng ai thiếu ta linh hồn mình sẽ bị thương tổn; Tất cả những kẻ ghét ta yêu sự chết."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn