VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 1 | Ê-sai 2 | Giê-rê-mi

Ê-sai 1:17

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn