VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 1 | Ê-sai 2 | Giê-rê-mi

Ê-sai 1:19

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn