VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 44 | Ê-sai 45 | Ê-sai 46 | Giê-rê-mi

Ê-sai 45:11

45 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, tức là Đấng đã làm ra Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi hãy hỏi ta về những sự sẽ đến; hãy bảo ta về sự các con trai ta, và về việc làm bởi tay ta.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn