VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 44 | I-sa 45 | I-sa 46 | Giê-rê-mi

I-sa 45

45 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán cùng vua Si-ru, Người được xức dầu của Ngài thế này: Ta đã nắm lấy tay phải ngươi Để ngươi chinh phục các nước trước mặt; Để tháo bỏ cân đai của các vua; Để mở các cửa trước mặt ngươi Và các cổng sẽ không bị đóng lại. 2 Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi, San bằng các núi; Đập tan các cửa đồng Và bẻ gãy các then sắt. 3 Ta sẽ ban cho ngươi các kho báu trong bóng tối, Của cải nơi bí mật Để ngươi biết rằng: chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng đích danh gọi ngươi. 4 Vì cớ Gia-cốp, tôi tớ Ta Và Y-sơ-ra-ên, kẻ Ta lựa chọn, Ta đã đích danh gọi ngươi Và ban tước vị cho ngươi Nhưng ngươi không nhận biết Ta. 5 Ta là CHÚA, không có Đấng nào khác. Ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Dù ngươi không nhận biết Ta, Ta trang bị cho ngươi, 6 Để người ta từ phương đông Đến phương tây Biết rằng ngoài ta không có Đấng nào khác. Ta là CHÚA, không có Đấng nào khác. 7 Ta làm thành ánh sáng, tạo ra bóng tối; Ta làm cho thái bình và tạo ra tai hoạ. Ta là CHÚA, Đấng làm mọi sự này. 8 Hỡi các tầng trời trên cao, hãy đổ xuống; Hãy để các đám mây đổ công chính xuống. Hỡi đất, hãy mở ra Và để sự cứu rỗi đâm chồi, Hãy để sự công chính cùng nứt lộc. Ta là CHÚA, Đấng tạo ra điều đó. 9 Khốn cho kẻ cãi lại Đấng tạo ra mình. Một chậu sành giữa những đồ sành từ đất? Đất sét có hỏi người thợ nặn nên mình: "Ông làm gì vậy?’ Hoặc: "Vật ông làm ra không có cán!’ 10 Khốn cho kẻ nói với cha mình: "Cha sinh ra gì?’ Và cùng một người đàn bà: "Bà đẻ ra gì?’ 11 CHÚA, Đấng Thánh Và Đấng tạo thành Y-sơ-ra-ên phán thế này: Ngươi sẽ chất vấn Ta Về tương lai của con dân Ta chăng? Ngươi sẽ truyền lệnh cho Ta về công việc của tay Ta sao? 12 Chính Ta là Đấng làm ra quả đất Và tạo ra loài người trên ấy. Chính tay Ta đã giương các tầng trời ra Và truyền lệnh cho tất cả các thiên thể. 13 Ta sẽ đánh thức người dậy trong công chính Và làm cho bằng phẳng mọi đường lối người. Người sẽ xây dựng lại thành ta Và giải phóng những kẻ lưu đày của Ta Mà không cần giá chuộc cũng như phần thưởng;" CHÚA Vạn Quân phán. 14 CHÚA phán thế này: "Của cải Ai-cập, hàng hóa của Ê-thi-ô-bi Và người Sa-bê, Là những kẻ cao lớn sẽ đến cùng ngươi Và thuộc về ngươi. Họ sẽ theo sau ngươi, Sẽ đến với ngươi trong xiềng xích. Họ sẽ quỳ trước mặt ngươi Và cầu xin: "Thật Đức Chúa Trời ở với người, không có Đấng nào khác. Không có một Đức Chúa Trời nào khác." 15 Thật vậy, Ngài là Đức Chúa Trời bí ẩn, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng Cứu Thế. 16 Còn tất cả chúng nó đều sẽ bị xấu hổ và bối rối; Những kẻ làm tượng thần đều bối rối bỏ đi. 17 Y-sơ-ra-ên sẽ được CHÚA cứu rỗi Bằng sự cứu rỗi đời đời. Các ngươi sẽ không bị xấu hổ Hay bối rối cho đến muôn đời. 18 Vì CHÚA, Đấng tạo ra các tầng trời, Ngài là Đức Chúa Trời; Ngài tạo thành và làm ra quả đất, Ngài thiết lập nó. Ngài tạo ra quả đất không phải là trống không, Ngài tạo thành nó để ở; Phán thế này: "Ta là CHÚA, Không có Đấng nào khác. 19 Ta đã không phán với các ngươi một cách bí mật Hay trong miền đất tối tăm. Ta đã không bảo dòng dõi Gia-cốp rằng: "Hãy tìm Ta trong chỗ hư không.’ Ta là CHÚA, Đấng phán sự thật Và công bố điều phải. 20 Hỡi những người lánh nạn từ các nước, Hãy tụ họp lại và đến, hãy cùng nhau đến gần. Họ không hiểu biết! Những người khiêng thần tượng bằng gỗ, Cầu khẩn với thần không thể cứu rỗi. 21 Hãy công bố, hãy trình bày ra; Phải, hãy bàn luận với nhau đi. Ai là người đã phán điều này từ trước? Đã công bố điều ấy từ xa xưa? Không phải Ta là CHÚA sao? Không có Đấng nào khác. Ngoài ta, không có Đức Chúa Trời nào khác, Một Đức Chúa Trời công chính, Đấng Cứu Thế. Ngoài Ta, không có Đấng nào khác. 22 Hỡi tất cả mọi người ở tận cùng quả đất, Hãy quay lại cùng Ta để được cứu rỗi, Vì Ta là Đức Chúa Trời, không có Đấng nào khác. 23 Ta tự mình thề rằng: Trong sự công chính, một lời đã ra từ miệng Ta Thì sẽ không trở lại. Mọi đầu gối sẽ quỳ Và mọi lưỡi sẽ tuyên thệ trước mặt Ta. 24 Người ta sẽ nói về Ta: "Chỉ ở trong CHÚA Mới có sự công chính và sức mạnh.’" Người ta sẽ đến với Ngài. Tất cả những kẻ giận Ngài sẽ bị hổ thẹn. 25 Trong CHÚA, tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên Sẽ được công chính và vinh hiển.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn