VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 44 | Ê-sai 45 | Ê-sai 46 | Giê-rê-mi

Ê-sai 45:22

45 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn