VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 44 | Ê-sai 45 | Ê-sai 46 | Giê-rê-mi

Ê-sai 45:7

45 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn