VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 49 | Ê-sai 50 | Ê-sai 51 | Giê-rê-mi

Ê-sai 50:10

50 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Trong vòng các ngươi nào có ai kính sợ Đức Giê-hô-va, và nghe tiếng của tôi tớ Ngài? Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn