VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 49 | I-sa 50 | I-sa 51 | Giê-rê-mi

I-sa 50

50 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán như vầy: "Giấy ly dị mẹ ngươi ở đâu? Người mà Ta đã bỏ? Hay ai là chủ nợ mà Ta Đã bán các ngươi cho? Nầy, các ngươi đã bị bán là vì gian ác mình; Mẹ các ngươi đã bị bỏ là vì những vi phạm của các ngươi. 2 Tại sao khi Ta đến, không có ai? Khi Ta gọi không ai trả lời? Có phải tay Ta quá ngắn để cứu chuộc? Hay Ta không đủ sức đế giải cứu sao? Nầy, Ta quở trách thì biển khô cạn; Ta làm các sông trở thành sa mạc; Cá trở nên hôi thối vì không có nước Và chết vì khát. 3 Ta mặc cho bầu trời bằng sự đen tối; Ta che chúng với tấm vải sô." Tôi tớ CHÚA bị khổ nạn và chiến thắng. 4 CHÚA ban cho tôi lưỡi của người được dạy dỗ, Để tôi biết nâng đỡ người mệt mỏi bằng lời nói. Mỗi buổi sáng Ngài đánh thức, Ngài đánh thức tai tôi để tôi nghe như người được dạy dỗ. 5 CHÚA đã mở tai tôi, Tôi không phản loạn Cũng không quay lui. 6 Tôi đã đưa lưng cho những kẻ đánh tôi, Đưa má cho những kẻ nhổ râu tôi. Những kẻ nhục mạ và nhổ trên tôi, Tôi không che mặt. 7 Nhưng CHÚA sẽ giúp đỡ tôi, Nên tôi không bị nhục; Nên tôi làm cho mặt tôi như đá lửa Và tôi biết rằng tôi sẽ không bị hổ thẹn. 8 Đấng tuyên xưng tôi công chính đang ở gần. Ai là kẻ đối địch tôi? Hãy cùng nhau đứng dậy, Ai là kẻ tố cáo tôi? Hãy đến gần gặp tôi. 9 Nầy, CHÚA sẽ giúp đỡ tôi. Ai sẽ định tội tôi? Kìa, tất cả chúng nó sẽ cũ mòn như chiếc áo; Bị sâu ăn. 10 Ai trong vòng các ngươi kính sợ CHÚA, Nghe theo tiếng của tôi tớ Ngài? Dù bước đi trong tối tăm Và không có ánh sáng Nhưng tin cậy nơi danh CHÚA Và nương cậy nơi Đức Chúa Trời mình? 11 Nầy, tất cả các ngươi là kẻ đốt lửa, thắp đuốc. Hãy đi bên ánh sáng của ngọn lửa Và đuốc mà các ngươi đã thắp. Đây là điều các ngươi sẽ nhận từ tay Ta, Các ngươi sẽ nằm xuống trong đau đớn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn